zaburzenia zachowania u dzieci w wieku przedszkolnym

\"\"

Nieprawidтowa integracja sensoryczna przejawia siЙ tzw. dysfunkcjami, czyli zaburzeniami. Pojawiaj siЙ one, gdy ukтad nerwowy niewтa ciwie organizuje bod*ce zmysтowe. Dysfunkcje nie s zwizane z uszkodzeniem narzdw zmysтw, np. z niedosтuchem czy krtkowzroczno ci. Oczywi cie, je li istniej obawy dotyczce sprawno ci poszczeglnych analizatorw, niezbЙdna jest konsultacja lekarska. Dysfunkcje integracji sensorycznej dotycz nieprawidтowo ci w zakresie przetwarzania bod*cw sensorycznych w obrЙbie nastЙpujcych systemw: czuciowego (dotykowego i proprioceptywnego), przedsionkowego, sтuchowego, wzrokowego, wЙchowego i smakowego. Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej najczЙ ciej manifestuj siЙ: 1. Nadmiern wra,liwo ci na bod*ce dotykowe, wzrokowe, sтuchowe oraz ruch. Nadwra,liwo mo,e siЙ objawia takimi zaburzeniami zachowania jak: rozdra,nienie, wycofywanie siЙ w wyniku dotkniЙcia, unikanie okre lonych rodzajw ubraф lub jedzenia, rozpraszalno lub lЙk podczas zwykтych zabaw ruchowych np. na placu zabaw. 2. Zbyt maт wra,liwo ci na bod*ce. Dziecko z obni,on wra,liwo ci na bod*ce mo,e poszukiwa intensywnych wra,eф sensorycznych takich jak celowe uderzanie ciaтem o przedmioty lub intensywne krЙcenie siЙ wokт wтasnej osi.

\"\"

Dziecko mo,e ignorowa bl czy by nie wiadome zmian pozycji ciaтa. Zachowania niektrych dzieci zmieniaj siЙ drastycznie od nadwra,liwo ci do podwra,liwo ci. 3. Zbyt wysokim lub niskim poziomem aktywno ci ruchowej. Dziecko mo,e by cigle w ruchu lub wolno siЙ uaktywnia i mЙczy siЙ szybko. 4. Niewтa ciwym poziomem uwagi. Dziecko mo,e mie trudno ci z koncentracj, mo,e by impulsywne. 5. Problemami z koordynacj ruchow. Problemy te mog dotyczy umiejЙtno ci z zakresu du,ej motoryki (czyli podstawowe sprawno ci ruchowe np. chodzenie, bieganie, gry i zabawy ruchowe – rzucanie i тapanie piтki) lub maтej motoryki (czyli trudno ci z czynno ciami precyzyjnymi np. rysowanie, pisanie). Niektre dzieci bЙd miaтy sтab rwnowagЙ, inne natomiast bЙd miaтy olbrzymie trudno ci z nauczeniem siЙ nowej czynno ci wymagajcej koordynacji ruchowej. 6. Op*nieniami w rozwoju mowy, w rozwoju ruchowym oraz trudno ci w nauce.

\"\"

Objawy te mog by widoczne w wieku przedszkolnym razem z innymi objawami dysfunkcji integracji sensorycznej. U niektrych dzieci w wieku szkolnym mog wystЙpowa problemy w nauce mimo normalnego poziomu inteligencji. 7. Sтab organizacj zachowania. Dziecko mo,e by impulsywne lub mo,e тatwo siЙ rozprasza i okazywa brak planowania przed wykonaniem jakiego zadania. Niektre dzieci mog mie problemy z przystosowaniem siЙ do nowej sytuacji. Inne mog reagowa agresywnie, wycofywa siЙ lub by sfrustrowane kiedy ponios pora,kЙ. 8. Niskim poczuciem wтasnej warto ci. Czasami dziecko, ktre ma wspomniane problemy nie czuje siЙ dobrze. Mdre dziecko z tymi problemami mo,e wiedzie,e niektre rzeczy jest mu trudniej wykona ni, innym dzieciom, ale mo,e nie wiedzie dlaczego. Takie dziecko mo,e by odbierane jako leniwe, znudzone, bez motywacji. Niektre dzieci same znajduj sposoby na unikniЙcie trudnych i krЙpujcych/kтopotliwych zadaф. W takiej sytuacji dziecko mo,e by odbierane jako uparte i sprawiajce kтopoty.

\"\"

Nie znajc przyczyny takiego zachowania rodzice i dzieci mog siЙ obwinia. Sytuacja taka sprzyja rozwojowi napiЙcia w rodzinie, niskiemu poczuciu warto ci oraz poczuciu bezsilno ci. Dysfunkcje te mog by rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej z trudno ciami w uczeniu siЙ, z niepeтnosprawno ci intelektualn, ruchow, autyzmem, nadpobudliwo ci psychoruchow, mzgowym pora,eniem. Ich nasilenie jest r,ne, od lekkiego do znacznego. Dysfunkcje integracji sensorycznej wpтywaj na uczenie siЙ, zachowanie i rozwj spoтeczno-emocjonalny dziecka.
1. Podstawy rozwoju psychospoтecznego pojЙcie normy rozwojowej, funkcjonowanie prawidтowe wersus patologia rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 2. Normy powszechne a rodowiskowe znaczenie kontekstu rodowiskowego (rodzinnego, rwie niczego, instytucjonalnego) dla rozwoju poznawczego, emocjonalnego i funkcjonowania spoтecznego 3. Kryteria diagnostyczne zaburzeф zachowania 4. Diagnostyka r,nicowa dziecko trudne czy chore 5. R,ne postacie zaburzeф zachowania (m. in. wynikajce z FAS, ADHD, RAD i inne), ich przyczyny, kontekst rodowiskowy, biopsychiczny i spoтeczno-kulturowy (m. in. internet, gry komputerowe, sceny przemocy w filmach) proponowane oddziaтywania 6.

\"\"

NajczЙ ciej spotykane zaburzenia: zaburzenia lЙkowe (lЙki separacyjne, lЙki napadowe) trauma dzieciЙca, stres pourazowy (PTSD) 7. PostЙpowanie i pomoc dzieciom z dysfunkcjami Koszt szkolenia wynosi 100 zт/osoba. Ka,dy Uczestnik szkolenia otrzymuje materiaтy szkoleniowe oraz certyfikat ukoфczenia szkolenia. 6. 05. 2017 Warszawa w godz. 9. 00-14. 00 (rejestracja na szkolenie trwa do dnia 29. 04. 2017) 7. 05. 2017 Bydgoszcz w godz. 9. 00-14. 00 (rejestracja na szkolenie trwa do dnia 29. 04. 2017) 13. 05. 2017 Poznaф w godz. 9. 00-14. 00 (rejestracja na szkolenie do dnia 6. 05. 2017) 14. 05. 2017 Wrocтaw w godz. 9. 00-14. 00 (rejestracja na szkolenie do dnia 6. 05. 2017) 20. 05. 2017 сd* w godz. 9. 00-14. 00 (rejestracja na szkolenie do dnia 13. 05. 2017) 21. 05. 2017 Gdaфsk w godz. 9. 00-14. 00 (rejestracja na szkolenie do dnia 13. 05. 2017) Szkolenie mo,na tak,e zakupi w formie e-learningu. Cena 99 zт.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close