wypowiedzenie umowy przez pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia

\"\"

Za wypowiedzeniem mo,na rozwiza umowЙ na okres prbny i zawart na czas nieokre lony. W przypadku
na czas okre lony dotycz tych, ktre zawarto na okres dтu,szy ni, sze miesiЙcy z mo,liwo ci ich wypowiedzenia. Wypowiedzenia co do zasady dokonuje siЙ w formie pisemnej. Dokument nale,y dorЙczy pracodawcy bezpo rednio lub poczt. Art. 61 cywilnego zakтada,e o wiadczenie woli, ktre ma by zтo,one innej osobie, jest zтo,one z chwil, gdy doszтo do niej w taki sposb,e mogтa zapozna siЙ z jego tre ci. Opierajc siЙ na tym przepisie, uznaт,e rozwiza umowЙ o pracЙ mo,na rwnie, ustnie, telefonicznie, za pomoc faksu, SMS i maila (uchwaтa SN z 2 pa*dziernika 2002 r.

\"\"

III PZP 17/02 OSNP 2003/20/48). Nale,y pamiЙta,e w przypadku sporu z pracodawc, to na pracowniku bЙdzie ci,yт obowizek udowodnienia,e pracodawca miaт mo,liwo zapoznania siЙ z tre ci wypowiedzenia. W przypadku wy,ej wymienionych sposobw, mo,e to by utrudnione i wymaga wiadkw (np. w przypadku rozmowy telefonicznej). Pracownik nie nie ma obowizku uzasadniania rozwizania umowy o pracЙ z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Co do zasady przy wypowiedzeniu strony musz stosowa siЙ do okresw wypowiedzenia zawartych w kodeksie pracy.

\"\"

Je li pracownikowi zale,y na wcze niejszym odej ciu z firmy, mo,e to ustali z pracodawc ju, po zтo,eniu wypowiedzenia. Porozumienie siЙ co do skrcenia okresu wypowiedzenia nie zmienia jednak trybu rozwizania umowy o pracЙ. Za wypowiedzeniem mo,na rozwiza umowЙ na okres prbny i zawart na czas nieokre lony. W przypadku na czas okre lony dotycz tych, ktre zawarto na okres dтu,szy ni, sze miesiЙcy z mo,liwo ci ich wypowiedzenia. Wypowiedzenia co do zasady dokonuje siЙ w formie pisemnej. Dokument nale,y dorЙczy pracodawcy bezpo rednio lub poczt.

\"\"

Art. 61 cywilnego zakтada,e o wiadczenie woli, ktre ma by zтo,one innej osobie, jest zтo,one z chwil, gdy doszтo do niej w taki sposb,e mogтa zapozna siЙ z jego tre ci. Opierajc siЙ na tym przepisie, uznaт,e rozwiza umowЙ o pracЙ mo,na rwnie, ustnie, telefonicznie, za pomoc faksu, SMS i maila (uchwaтa SN z 2 pa*dziernika 2002 r. III PZP 17/02 OSNP 2003/20/48). Nale,y pamiЙta,e w przypadku sporu z pracodawc, to na pracowniku bЙdzie ci,yт obowizek udowodnienia,e pracodawca miaт mo,liwo zapoznania siЙ z tre ci wypowiedzenia.

\"\"

W przypadku wy,ej wymienionych sposobw, mo,e to by utrudnione i wymaga wiadkw (np. w przypadku rozmowy telefonicznej). Pracownik nie nie ma obowizku uzasadniania rozwizania umowy o pracЙ z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Co do zasady przy wypowiedzeniu strony musz stosowa siЙ do okresw wypowiedzenia zawartych w kodeksie pracy. Je li pracownikowi zale,y na wcze niejszym odej ciu z firmy, mo,e to ustali z pracodawc ju, po zтo,eniu wypowiedzenia. Porozumienie siЙ co do skrcenia okresu wypowiedzenia nie zmienia jednak trybu rozwizania umowy o pracЙ.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close